Política de privacitat

ASSESSORIA CODINA té com objecte respectar la privacitat dels clients i usuaris de la seva plana web, xarxes socials, programes i tractaments així com protegir les dades de caràcter personal que ens puguin ser facilitades i/o lliurades per a qualsevol mitjà i forma de contacte. Les dades personals esmentades, tant les pròpies com les d’accés, seran tractades amb la major confidencialitat.

Disposem de les mesures de seguretat tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat integral de les seves dades personals amb l’objectiu d’evitar pèrdues, tractament o accessos no autoritzats en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Vostè és l’únic responsable de facilitar-nos les dades personals a tractar de forma exacte i veraç. Nosaltres som aliens als danys i perjudicis que pugui ocasionar com a conseqüència d’haver facilitat informació inexacta o falsa.

A continuació els hi detallem la informació sobre el tractament que ASSESSORIA CODINA realitza sobre les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament?

El responsable de tractament de les seves dades personals és ASSESSORIA CODINA GABINET D’ASSESSORS I ADVOCATS, SL, amb NIF B-17296708 i domicili social a carrer dels Vern, 3 17004 Girona. Tel. 972- 20 51 00, Fax. 972- 21 04 09 i amb email de contacte codina@codinacia.com.

Inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 102, Full GI-1880.

Per a què utilitzem les seves dades?

ASSESSORIA CODINA tractarà les seves dades personals per dur a terme la prestació dels serveis professionals encomanats o bé per qualsevol altra finalitat sempre que prèviament vostè ens hagi autoritzat de manera expressa. En cap cas les dades seran utilitzades per a finalitats pròpies o bé per finalitats diferents de les que hagi consentit vostè si no és pel compliment d’una obligació legal.

A ASSESSORIA CODINA tractem les seves dades per a les següents finalitats:

Prestació de serveis: Les dades obtingudes (online o en persona), s’utilitzen pel desenvolupament i prestació dels serveis professionals contractats i/o per a la contestació de sol·licituds i consultes.

Tractament de candidats: Les dades facilitades proporcionades en aquest apartat són utilitzades per a mantenir-lo informat de les diferents vacants a llocs de treball a la nostra empresa. Les dades proporcionades es conservaran fins l’adjudicació del lloc de treball o fins que vostè exerciti els dret de cancel·lació, per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar, les inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Aquestes dades no seran cedides a tercers sense el seu consentiment previ.

Gestió de serveis: La informació que se’ns faciliti per a facturar els serveis, es mantindrà mentre existeixi la relació comercial o contractual amb la finalitat de complir amb les obligacions legals. Les dades només seran cedides per al compliment d’aquestes obligacions.

Àrea de clients: La nostra web té un apartat d’accés restringit on els clients poden visualitzar tot tipus de document vinculat amb els nostres serveis. En el supòsit de registrar-se com usuari d’aquesta plataforma necessitarem tractar les seves dades per a identificar-lo com usuari de la mateixa i permetre l’accés a les seves diferents funcionalitats que estaran al seu servei com a usuari registrat. Es pot cancel·lar el compte d’usuari en qualsevol moment contactant amb nosaltres.

Altres tractaments: Les dades personals facilitades podran ser tractades per a altres finalitats com ara la invitació a esdeveniments organitzats o en els que hi participi l’ASSESSORIA CODINA, altres activitats o publicacions, així com per a informar de novetats jurídiques i circulars que puguin ser d’interès per als seus clients. En aquests casos sempre es demanarà el consentiment exprés de vostè en el cas que no existeixi un interès legítim.

Amb qui compartim les teves dades?

A part de les cessions previstes als organismes, que forma part del desenvolupament de la prestació de serveis que oferim (Els nostres serveis laborals, fiscals, comptables, mercantils, jurídics… comporten cessions a hisenda, seguretat social, registres….), No comunicarem les seves dades a tercers llevat que comptem amb l’autorització expressa de vostè i els supòsits legals admissibles.

Quan temps conservarem les teves dades?

ASSESSORIA CODINA conservarà les seves dades personals durant un termini de 10 anys, a comptar des de la data en què es doni per finalitzada la relació professional concertada. Data que coincidirà amb el corresponent pagament de la darrera factura que emetrà el nostre despatx al client pels serveis professionals prestats.

Sens perjudici de l’exposat, el termini inicial previst de conservació de les dades dels clients, podrà veure’s prorrogat com a conseqüència de les activitats inspectores que les autoritats tributàries, jurídiques o qualsevol altre autoritat amb facultats.

Igualment, aquest termini podrà ser objecte de prórroga fins a la prescripció de les accions de responsabilitat contractual que els client i/o el despatx puguin dirigir-se recíprocament.

Les dades personals amb finalitats comercials es conservaran vigents mentre no es sol·liciti la seva supressió. Vostè pot revocar el seu consentiment sobre el tractament en qualsevol moment.

Quins són els seus drets?

Vostè té dret a obtenir confirmació de si a ASSESSORIA CODINA tractant les seves dades personals. D’aquesta manera té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en aquest cas, accedir-hi.

Independentment de la finalitat i la base legal per la qual tractem les seves dades, els seus drets són:

Dret d’accés a les dades que disposem. Li recordem que en el supòsit d’ésser usuari registrat a la plataforma podrà accedir a les seves dades.

Dret de demanar-nos la rectificació de les dades, i modificar les dades que tenim, si aquestes no són exactes. Recordem que facilitant-nos les dades per a qualsevol via, garanteixes que són certs i exactes i el client es compromet a notificar-nos qualsevol canvi o modificació sobre les mateixes.

Dret de petició de suprimir les dades. Les dades seran eliminades quan deixin de ser útils, segons petició o passat els terminis determinats en l’apartat de conservació.

Dret a demanar-nos la limitació del seu tractament. En determinats casos es podrà sol·licitar que suspenguem temporalment el tractament de les dades. Aquesta petició, es podrà dur a terme sempre que es compleixi alguna de les causes previstes per Llei.

Dret a oposar-se al seu tractament, o sol·licitar-nos que no tractem les seves dades.

Dret a portabilitat de les seves dades, per la qual podrà demanar en format electrònic i estructurat les seves dades que consten en els nostres arxius, per a poder ser transmès, sempre que tècnicament sigui possible.

Si ens ha proporcionat el seu consentiment per al tractament de les seves dades per a qualsevol finalitat, també té dret a retirar-lo en qualsevol moment.

A més en determinades circumstàncies pot sol·licitar la limitació de tractament de les seves dades o bé per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al seu tractament. En aquest cas deixarem de tractar les dades, llevat que per motius legítims que imperin sobre els interessos i drets o per a la formulació l’exercici o defensa de reclamacions.

Com exercitar els seus drets?

Per exercitar aquests drets sense cap cost, només caldrà que ens inscrigui un correu electrònic a codina@codinacia.com o bé carta per correu ordinari a l’adreça indicada en l’apartat qui som. En aquesta tan sols caldrà que ens indiqui el motiu i el dret que es vol exercitar. En el supòsit que creiem necessària la identificació podem sol·licitar-li una còpia del document acreditatiu d’identitat.

En el termini de 48 hores a comptar des de la recepció de la comunicació de l’exercici de qualsevol dels drets es remetrà resposta o avis de rebuda de la mateixa, i si fos necessari, es comunicaran els defectes de la comunicació per a què siguin esmenats. ASSESSORIA CODINA donarà compliment a la voluntat del client en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la correcta recepció de la comunicació que s’efectuï. Posant en coneixement del client mitjançant amb correu electrònic remés a l’adreça que ens hagi designat.

Quines mesures de seguretat adoptem?

ASSESSORIA CODINA ha realitzat una anàlisi de riscos que comporta el tractament i cessió de les dades que li han estat facilitades pels seus clients i altres interessats. Com a conseqüència d’aquest anàlisi hem implementat les mesures de seguretat tècniques, físiques i organitzatives per a prevenir i mitigar els danys que es puguin ocasionar tant a les dades personals contingudes en els fitxers com als seus titulars, comprometent-se a l’escrupolós compliment dels mateixos i a mantenir actualitzades les esmentades mesures a la fi de tenir cobertes les possibles modificacions que es puguin produir en els riscs.

Actualització de la política de privacitat de protecció de dades

ASSESSORIA CODINA podrà modificar la present política de protecció de dades com a conseqüència dels canvis legislatius, doctrina Jurisprudencial o dictàmens de l’organisme regulador que li siguin d’aplicació directa, indirecta o sectorial.

Com a conseqüència, es recomana als usuaris de la web o clients, que amb caràcter periòdic, accedeixin i llegeixin la present política de privacitat, sense perjudici que les esmentades modificacions siguin comunicades per mitjà d’anuncis en la web, o en el seu cas, mitjançant correu electrònic dirigit a l’adreça designada pel client o interessat.